Newyddion

 

 

Bwletin i Rieni: Chwefror 2020

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

 

 

Cliciwch yma i weld mwy.Wybodaeth i Blwyddyn 9 a 10 Rieni a Disgyblion

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Noson wybodaeth am gyrsiau coleg blwyddyn 10 i rieni a disgyblion blwyddyn 9: 7/1/20. 07/01/20 - cliciwch yma i weld mwy.

Thaflen wybodaeth pynciau:
Tystygrif Cyntaf BTEC mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Digidol - cliciwch yma i weld mwy.Calendr Adfent Caredigrwydd Glan y Môr 2019

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Calendr 2019/20

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Gwasanaeth Nadolig

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.

System di-arian i dalu am ginio ysgol

Mae'r ysgol wrthi'n symud i system di-arian o dalu am ginio ysgol. Mae eich plentyn wedi cael pecyn i ddod adref gyda ffurflen i wirio bod eich cyfeiriadau ebost a rhifau ffôn yn gywir ac i dderbyn eich caniatad. Mwy o wybodaeth - cliciwch yma.


Caniatâd Hwb

logo HWB

Er mwyn cael y defnydd gorau o wefan Hwb sy'n cael ei ddarparu i ni gan Llywodraeth Cymru, mae angen caniatâd gennych chi fel rhieni a gan y disgyblion. Mae ffurflen ganiatâd wedi ei hanfon adref gyda pob plentyn, ac mae copi o'r ffurflen a gwybodaeth bellach trwy'r linciau yn y ffurflen ar gael - cliciwch yma

 

Bwletin i Rieni: Pasg 2019

Bwletin i Rieni: Pasg 2019

Cliciwch yma i weld mwy.


Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Bwletin i Rieni: Chwefror 2019

Bwletin i Rieni: Tymor yr Hydref 2018

Cliciwch yma i weld mwy.


Dewisiadau Blwyddyn 9 Gwanwyn 2019

Moodle - cliciwch yma

Bwletin i Rieni: Tymor yr Hydref 2018

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Gwasanaeth Nadolig Ysgol Glan y Môr 2018

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Bwletin i Rieni: Tymor yr Hydref 2018

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Ffair Aeaf

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.


Cystadleuaeth Codio Cymru 2019

clawr

IYdach chi'n 7 - 16 oed? Ydacg chi'n mwynhau codio?
Beth am gystadlu yn ein cystadleuaeth codio am cyfle i ennill gwobrau gwerth chweil.


Cliciwch yma i weld mwy.


Amserlen Chwaraeon Ysgol Glan y Mor

clawr

Cliciwch yma i weld mwy.

Bwletin Tymor yr Haf 2018

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld mwy.

 

 

 

Mawrth 2018

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld mwy.


Newidiadau Sydd Am Ddigwydd Yn Yr Ysgol Yn Y Misoedd Nesaf

clawr

Newidiadau Sydd Am Ddigwydd Yn Yr Ysgol Yn Y Misoedd Nesaf

Cliciwch yma i weld mwy.

 

Mawrth 2018

clawr

Cyfle - hyfforddiant am ddim!

Cliciwch yma i weld mwy.


Chwefror 2018

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


Nadolig 2017

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


Tymor yr Hydref 2017

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


I sylw rhieni Bl 10 a 11

Poster

Dewiswch eich Dyfodol Ynys Mon a Gwynedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Siopa ar y Nadolig

Poster

Siopa ar y Nadolig Tacwhedd 22ain

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sylw Rhieni Disgyblion Blwyddyn 8 A Blwyddyn 11

Poster

Dyddiadau Newydd Noson Rhieni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


GWASANAETH NADOLIG

Poster

Nos Fawrth Rhagfyr 12fed 2017

7:00yh

Capel y Drindod, Pwllheli.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Taith Nadolig Cyw

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair Gaeaf

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Epilepsy Action Cymru

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair wybodaeth ADYaCh

Ffair wybodaeth ADYaCh

Ysgol Eifionydd 14/11/17
Ysgol Bro Idris (uwchradd) 15/11/17
Ysgol Syr Hugh 16/11/17
Ysgol Gyfun Llangefni 21/11/17

14:30 – 18:30

Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair Aeaf

Ffair Aeaf Ysgol Glan y Mor


Nos Fercher, Tachwedd 22 ain
6.30 y.h

Cyfle da i siopa at y Nadolig!

Mae modd i fusnesau lleol logi bwrdd yn y Ffair, am fwy o fanylion ffoniwch yr ysgol ar 01758 701244 neu e-bostiwch Jacquip@glanymor.gwynedd.sch.uk. Pris stondin yw £10.

 


Map Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru

diwrnod agored heddlu gogledd cymru

Pencadlys Yr Heddlu, Bae Colwyn.

16/09/17

11yb - 4yp

Cliciwch yma i weld yr map

 

Llythyr i Rhieni

Cliciwch yma i ddarllen Llythyr i Rieni 17.07.17


Bwletin i Rhieni: Tymor yr Haf 2017

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


Gwisg Ysgol A Chwaraeon Ar Gael Nawr Yn Yr Ysgol

Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Gwisg Chwaraeon - cliciwch yma

Adroddiad Arolygiad Estyn

Dyma farn Estyn am Ysgol Glan y Môr yn dilyn arolygiad Ionawr 2017:

Perfformiad presennol: Da

Rhagolygon gwella: Da

Gallwch ddarllen yr adroddiad cyfan yma: https://www.estyn.llyw.cymru/darparwr/6614040

Diolch i holl staff, disgyblion a rhieni yr ysgol am eich cefnogaeth a’ch gwaith caled i gynnal y safonau hyn.

Cliciwch yma i ddarllen llythyr i rieni am yr adroddiad


Dewisiadau Blwyddyn 9 Gwanwyn 2017

Dewisiadau Blwyddyn 9 Gwanwyn 2017
http://moodle.glanymor.gwynedd.sch.uk/course/


Hyfforddiant Sgiliau Pel Droed hefo Owain Tudur Jones

cover

Cae 3G Canolfan Hamdden Pellheli

Plant Cynradd am 9.30 a 11.15. Ieuenctid Uwchradd am 2.00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Bargen ar Wisg Ysgol

clawr

Mae cyfle i chi brynu gwisg swyddogol yr ysgol am bris gostyngol am gyfnod penodol- tan Ebrill 7fed 2017-o swyddfa'r ysgol.

Cliciwch yma i weld y bargen

 

Bwletin i Rhieni: Tymor yr Hydref

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin

 

Ffair Aeaf

clawr


Ffair Aeaf Ysgol Glan y Mor

Cliciwch yma i weld y poster

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Bwletin Gorffennaf 2016

clawr


Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Dadansoddi canlyniadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

clawr DYSG


Cyhoeddi newidiadau i system mesur perfformiad TGAU

Mae newidiadau i’w gwneud i’r system sy’n cael ei defnyddio i fesur perfformiad ysgol ar gyfer disgyblion 15 i 16 oed yn dilyn adborth gan athrawon ac eraill yn y sector, yn ôl cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams

Canllaw wedi’i animeiddio ar gyfer rhieni/gofalwyr - cliciwch yma


Cyngerdd Talentau Disgyblion Ysgol Glan Y Môr Pwllheli

poster


Neuadd yr Ysgol

Nos Fercher Mai 11eg

Am 7 o'r gloch

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rieni

poster


Dydd Mawrth 10/05/2016

18.00yh Ysgol Glan y Môr Pwllheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bwletin Nadolig 2015

poster


Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Diwrnod Dillad Nadoligaidd

poster


Dydd Gwener 11/12/2015

£1 - gyda'r elw yn mynd i Little Princess Trust sy'n darparu wigiau i blant sydd wedi colli eu gwallt oherwydd triniaeth.

Cliciwch yma i weld y poster


Adnoddau Adolygu

Resbiradaeth - cliciwch yma

Celloedd - cliciwch yma

Osmosis - cliciwch yma

Y System Dreulio - cliciwch yma


Toriadau'r Cyngor

poster


Dyfodol Gwasanaethau Lleol yng Nghwynedd

Holiadur ar-lein - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld y poster


Ffair Aeaf Ysgol Glan y Môr

poster


Nos Fercher 18/11/2015 - 6.30yh

Oedolion - £3
Pris mynediad i gynnwys lluniaeth ysgafn

Plant dros 11 - £1.50
O dan 11 - AM DDIM
Elw at Multiple Sclerosis Society Cymru

Cliciwch yma i weld y poster


Bwletin Hydref 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


PWYSIG ….

Noson Rieni/Tiwtor Bl 11 wedi newid – 20/10/2015 nid 13/10/15.


Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru

poster


Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru 19.09.15

Cliciwch yma i weld y poster

Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 10

Gwahoddir chwi i’r ysgol Nos Fawrth, Ebrill 12fed, 2016 i gyfarfod yr athrawon sy’n dysgu eich plentyn. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 9

Gwahoddir chwi i’r ysgol Nos Fawrth, Mawrth 8fed, 2016 i gyfarfod yr athrawon sy’n dysgu eich plentyn. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Bwletin Chwefror 2016

clawr y bwletin


Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Dewisiadau Blwyddyn 9

Gwybodaeth - cliciwch yma

Bwletin Haf 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin

 

 

Bwletin Pasg 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Comic Relief

poster

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Gweithgaredd Technoleg a datrys problemau dan ofal cwmni Wynne a’r CITB

plant

Liam Hannah; Elin Roberts; Cara Jane ac Iwan Williams - pedwar o disgyblion Bl 9 Ysgol Glan y Môr gyda Alison Hourihane (Marchnata / Busnes Cwmni Adeiladu Wynne) a Glyn Hughes (Swyddog Iechyd a Diogelwch i Cwmni Adeiladu Wynne).

Llun:Dewi Wyn-Pwllheli.

Diolch yn fawr i Dewi Wyn am dynnu y lluniau.


Yr Academi Hwylio

plant

Criw o disgyblion ysgol Glan Y Mor ar safle 'Yr Academi Hwylio' newydd ym Mhwllheli gyda Glyn Hughes un o Swyddogion Iechyd a Diogelwch cwmni adeiladu Wynne oedd yn falch o'r cyfle i ddangos sut mae'r adeilad newydd yn datblygu.

Llun:Dewi Wyn-Pwllheli.


'Tocynnau Wish' y Daily Post

poster

Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn wrth gasglu’r 'tocynnau Wish' y Daily Post eto eleni. Rydym wedi llwyddo i gasglu cyfanswm o 21,702. O ganlyniad derbyniodd yr ysgol rodd o £298 fydd yn helpu mawr tuag at dalu am pyst
rygbi newydd. Diolch i bawb a fu’n gymorth i hyn!!

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Bwletin Chwefror 2015

bwletin

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Pared Dewi Sant

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Ffair Gwybodaeth

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Noson Rieni Bl 11 03/02/15 - cliciwch yma

Noson Rieni Bl 9 05/03/15 - cliciwch yma

Bwletin Nadolig 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Nodyn Atgoffa ynglŷn â phresenoldeb - cliciwch yma


DVD  Eisteddfod yr ysgol ar werth yn yr ysgol am £3.00.

Ffurflen archebu ar gael yn swyddfa’r ysgol.


Ffair Gaeaf Ysgol Glan y Mor

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Bwletin Hydref 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Astudiaethau Busnes

Bu dosbarth blwyddyn 11 ar ymweliad i Carl Kammerling International (CKI) ym Mhwllheli fel rhan o’u gwaith . Cawsant gyflwyniad gan Mr Clynton Williams y Rheolwr Adnoddau Dynol . Diolch i Mr Williams a CKI am ein cefnogi.


Daily Post WISH

poster Rydym angen eich cefnogaeth! - cliciwch yma

SCHOOLBEAT

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Calendr Ysgol 2014-2015

calendr digwyddiadau

Dyddiadau Pwysig - cliciwch yma

 

 

Bwletin Haf 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


01.07.14 Paratoi ar gyfer blwyddyn ysgol newydd!

Gwisg ysgol ar werth yn yr ysgol nawr

Cliciwch yma i gael y ffurflen archebu.


06.06.14 - Cymryd rheolaeth o'ch gyrfa

Cysylltu gyda Chynghorydd Gyrfa dros yr haf: geraint.evans@gyrfacymru.com

0800 028 48 44 estyniad 2115 neu 5365 (Canolfan Gyrfa Porthmadog)

Noson Agored Canolfan Gyrfa Porthmadog
8/7/14, 4.30 – 6.30 yr hwyr.

Cyfle i drafod eich cynlluniau ar gyfer Medi 2014.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Bwletin Pasg 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Bwletin Chwefror 2014

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


  • 07/03/14 Cystadleuaeth Ail Gylchu Dillad Antur Waunfawr - cliciwch yma

  • 07/03/14 Llythyr Noson Rieni- Athrawon Blwyddyn 9 - cliciwch yma

Bwletin Nadolig 2013

bwletin

 

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Ffair Aeaf

poster Dyddiad newydd - 27:11:13 - cliciwch yma

Ffilm y Grŵp Awyr Agored

Cliciwch yma i gael gweld y ffilm


Ysgol Arbennig Newydd i Meirion Dwyfor

poster Cyfle i chwi dweud eich dweud - cliciwch yma

 


Dyddiadau i'w cofio:

Ffair Llyfrau
1.00 – Llyfrgell – Medi 26ain – Hydref 3ydd
Bydd hefyd cyfle i gael cip olwg neu brynu yn y Noson Agored Bl 6 & 7 cynhaliwyd 1af o Hydref yn yr ysgol.
Mae pob llyfr sydd yn cael ei archebu yn arwain at gael llyfrau am ddim i’r ysgol!!!
 
Noson Agored Blynyddoedd 5, 6 & 7
Nos Fawrth, Hydref 1af, 2013
6.00 y.h. tan 8.00 y.h.
 
Taith Gerdded - 8/10/2013


calendr digwyddiadau

Calendr Ysgol 2013-2014

Dyddiadau Pwysig - cliciwch yma

 

Canlyniadau Diwrnod Mabolgampau 2013 - cliciwch yma


PARATOI AR GYFER BLWYDDYN YSGOL NEWYDD!
GWISG YSGOL AR WERTH YN YR YSGOL NAWR


Cliciwch yma i gael y ffurflen archebu.


Banc Bwyd Pwllheli

Mae’r ysgol yn ganolfan casglu bwyd ar gyfer Banc Bwyd Pwllheli mewn cydweithrediad ag Eglwys Sant Pedr,Capel y Drindod a Chapel Penlan. Gallwch ein cynorthwyo drwy gyfrannu rhai o’r eitemau a restrir - cliciwch yma

bwletin

Bwletin Pasg 2013

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld y Bwletin


Nodwch y newid i'r dyddiad os gwelwch yn dda:

Diwrnod Seremoni Wobrwyo Bl 11 wedi newid i dydd Mawrth 7/5/13 (2pm)


Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 9

Gwahoddir chwi i’r ysgol Nos Fawrth, Mawrth 19fed, 2013 i gyfarfod yr athrawon sy’n dysgu eich plentyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


AR WERTH

DVD o berfformiad "Gyrru'r Gair"

Pris £4.00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 7 - 22/01/13 - cliciwch yma

Noson Rieni - Athrawon Blwyddyn 11- 29/01/13 - cliciwch yma

 

 

logo

Newyddion - Ysgol i bawb heddiw (23.11.2012)

 

 

 


poster gyrru'r gair

 


Perfformiad o Gyrru'r Gair

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

 
poster crysau chwaraeon

 


Topiau Chwaraeon Newydd

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

 

 

Welsh for Beginners

Coleg Meirion-Dwyfor

PWLLHELI

Wednesday evening, 6.30 - 9.0 - Beginning on 7 November 2012

For more information contact : Helen Roberts on 01758 701 385 or e-mail hroberts@gllm.ac.


 

poster

 

 

Ffair Aeaf

Nos Fercher 14/11/2012 - 7.30yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


Noson Wobrwyo Ysgol Glan y Môr

Nos Fercher 19/09/2012 - 7.00 yh

Mae Dydd Llun a Dydd Mawrth nesaf (sef yr 2il a 3ydd o Orffennaf) yn HMS. Dim ysgol i ddisgyblion.


Diwrnod Mabolgampau yr Ysgol – 2012
Cafwyd diwrnod cymylog ond hynod o braf a chynnes ar gyfer diwrnod mabolgampau blynyddol yr Ysgol ar y 23ain o Fai. ‘Roedd y disgyblion yn llawn brwdfrydedd o’r gystadleuaeth gyntaf ac yn benderfynol o wneud eu gorau dros eu tai. Cafwyd nifer o rasus a chystadleuthau neidio a taflu o safon uchel iawn gyda pedair record ar ddeg yn cael eu torri yn ogystal â nifer o berfformiadau clodwiw arall. Braf oedd gweld cymaint yn cystadlu, ac wedi’r cyfan er fod ennill yn bwysig, cystadlu a chymeryd rhan sy’ bwysicaf. Heb gystadleuwyr does byth enillydd.

Safleoedd Terfynnol Tai – 2012
Genethod Enlli - 377 Gwylan - 308 Tudwal - 394
Enillwyr Tarian y Genethod TUDWAL – 394

Bechgyn Enlli - 332 Gwylan - 512 Tudwal - 378
Enillwyr Tarian y Bechgyn GWYLAN – 512

Cyfanswm Enlli – 709 Gwylan – 820 Tudwal – 772

Capteiniaid Ty Buddugol
Gwylan
Wil Jones & Morfudd Ifans

Enillwyr Cwpan Paul Waltho 2011 i’r Tŷ gyda’r cyfanswm mwyaf o bwyntiau
GWYLAN – 820 pwynt
2ail – Enlli (722pt) - 3ydd – Tudwal (709pt)

Enillwyr Tarianau Pencampwyr - 2012

Blwyddyn 7
Bechgyn
1af – Cliff Schwabauer (Gwylan)
1af - 100m – record newydd 13.31 eiliad; 300m – record newydd 42.38 eiliad;
Taflu Disgen - record newydd – 24m 95cm; Taflu Pwysau;
2ail – Bailey Rae (Enlli)
3ydd – Ifan Roberts (Gwylan)
Genethod
1af – Daniella Thompson (Tudwal)
2ail – Mari Thomas (Gwylan)
3ydd – Elain Davies (Enlli)


Blwyddyn 8
Bechgyn
1af – Tomos Thomas (Tudwal) 1af – 100m; 200m; naid hir; naid driphlyg.
2ail – Owi Ellis (Gwylan)
3ydd – Elis Williams (Gwylan)
Genethod
1af – Cari Williams (Enlli) 1af - 300m; Naid hir; Naid driphlyg. 4ydd – 200m.
2ail – Alaw Hicks Thomas (Gwylan)
3ydd – Mared Owen (Enlli)

Blwyddyn 9
Bechgyn

1af – Rhys Tudor (Gwylan) 1af – Taflu Pwysau; Disgen; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – Sam Harris (Gwylan)
3ydd – Zac Claybrook (Enlli)
Genethod
1af – Steffi Studt (Gwylan)
- 1af - 100m; 200m; 300m (record newydd 47.19 eiliad); Naid hir; Naid driphlyg; Disgen.
2ail – Sian Rosewarne (Tudwal)
3ydd – Lleucu Myrddin (Enlli)

Blwyddyn 10
Bechgyn

1af – Liam Jones (Gwylan)
1af – 100m; 200m; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – William Jones (Gwylan)
3ydd – Tomos Coles (Tudwal)
Genethod
1af – Catrin Elias (Tudwal) - 1af - 100m; 200m; 300m; Naid hir; Naid driphlyg;
2ail – Moli Davies (Tudwal)
3ydd – Elin Ellis (Tudwal) a Nel Bere (Gwylan)

Recordiau Newydd Eraill
Bechgyn
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 7 – Gwylan – 61.17 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 8 – Tudwal – 3 munud 13.14 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 9 – Enlli – 54.53 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 9 – Enlli – 2 munud 59.78 eiliad
Genethod
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 10 – Tudwal – 61.08 eiliad


Cwpan Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Thlws y Goron Driphlyg

edrych ar y gwpan
edrych ar y gwpan
Cafodd y disgyblion gyfle i weld Cwpan Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Thlws y Goron Driphlyg yn yr ysgol yn ddiweddar.

Disgyblion yn cefnogi'r "Race for Life" 2012 yng Nghaernarfon Mai 20fed

race for life
race for life
race for life
Gwenno Martin; Eli Griffith; Cadi Williams; Erin Povey; Sioned Owen (Swyddog 5x60)
Roberta Williams (Staff); Eli Griffith; Gwenno Martin; Elin Jones;
(Blwyddyn 7)
Leah Jones; Emily Dop; Cara McClelland-Hughes (Blwyddyn 7)

Yr Olympians

olympians

 

Disgyblion blwyddyn 9 ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth creu cywaith yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012. Thema eu cywaith oedd y Gemau Olympaidd.

 

 

 


Enillwyr Cystadleuaeth Gwaith Cartref yr Urdd

enillwyr

 

 

Ebrill Lloyd 8E
Celf 2D Bl 7 & 8
Owain ap Myrddin 7E
Barddoniaeth bl 7
Owi Ellis 8P
Rhyddiaith Bl 8

 

 


Llwyddiant yn yr Urdd

urdd eryri

 

Hoffem longyfarch y disgyblion canlynol ar eu llwyddiant yn yr amrywiol gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd 2012 yng Nglynllifon:

 

1.Cywaith blwyddyn 7-9 – Gwobr 1af.

2.Ysgrifennu barddoniaeth blwyddyn 7 – Owain ap Myrddin – 2il wobr

3. Rhyddiaith blwyddyn 8 - Owi Ellis – 3ydd wobr

4. Cyfansoddi sgript blwyddyn 9 – Gruffydd Davies – 3ydd wobr

5. Gosodiad Cerdd Dant deulais dan 25ain – Ffion Esyllt Roberts – y wobr 1af

6. Gwaith lluniadu 2D blwyddyn 7+8 – Ebrill Lloyd - 3ydd wobr

7. Gwaith lluniadu 2D blwyddyn 9 – Steffi Studt – y wobr 1af

8. Graffeg Gyfrifiadurol blwyddyn 9 – Sam Harris – 2il wobr

9. Gwaith creadigol 2D blwyddyn 9 – Sam Harris – 2il wobr


Llongyfarchiadau


ennillwyr

 

Llongyfarchiadau mawr i Alun Jones Williams blwyddyn 9 ar ei gamp yn ennill tlws coffa Wil Sam ac Elis Gwyn mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan bapur bro’r “Ffynnon”.

Daeth Elan Wyn Jones yn ail yn yr un gystadleuaeth a Rhiannon Jenkins yn drydydd.

 

 


Treialon Pysgota Plu

aled hughes

 

 

 

Llongyfarchiadau i Aled Hughes blwyddyn 11 fu’n llwyddiannus iawn yn Nhreialon Pysgota Plu.

Mi fydd yn cynrychioli tîm -18 Cymru yn Iwerddon yn fuan. Pob lwc i chdi Aled.

 

 

 


Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.cymru