Urdd

 

logo urdd

Adran Yr Urdd Ysgol Glan y Môr


Bob blwyddyn caiff disgyblion yr ysgol gyfle i ymuno â’r Urdd drwy dalu’r tâl aelodaeth blynyddol.

Chwaraeon
Bydd aelodau’r urdd yn yr ysgol yn cael cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau Gala Nofio a Gymnasteg. Bu’r ysgol yn llwyddiannus ar nifer o achlysuron.

Eisteddfod
Yn flynyddol bydd aelodau’r Urdd yn yr Ysgol yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau yn yr eisteddfodau Cylch a Sir a bu’r disgyblion yn ddigon ffodus i gynrychioli’r Ysgol a’r Sir yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar sawl achlysur. Fel arfer caiff y disgyblion ddewis cystadlu’n unigol mewn cystadlaethau dawnsio disgo, llefaru, actio, canu, canu gwerin a cherdd dant ynghyd â dangos eu dawn offerynnol. Bydd yr ysgol hefyd yn cystadlu mewn grwpiau llefaru, ymgom, dawnsio disgo, côr cerdd dant, parti merched a pharti bechgyn yn ogystal â pharti dawnsio gwerin. Cânt eu hannog hefyd i gystadlu yn adran gwaith Cartref yr Eisteddfod a chafodd disgyblion o’r ysgol gryn lwyddiant yn y cystadlaethau llenyddol yn y gorffennol. Cânt gyfle i ysgrifennu cerddi a darnau llenyddol eraill yn ogystal â gweithio ar gywaith neu ysgrifennu cylchgrawn i bobl ifanc i enwi ond rhai.

Teithiau
Cânt wahoddiad i ymuno â theithiau’r Urdd i leoedd fel EuroDisney ac i wersylloedd yr Urdd. Fel arfer bydd criw o flynyddoedd 7 - 9 yn ymweld â Gwersyll Glan Llyn ar benwythnos Twrci a Thrimins ym mis Rhagfyr ac fe ânt am gyfnodau hwy yn ystod yr Haf i fwynhau’r amrywiol weithgareddau awyr agored sydd gan y gwersyll i’w gynnig. Wrth gwrs mae’r disgyblion yn elwa o gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg â gwersyllwyr o bob cwr o Gymru. Bydd disgyblion blwyddyn 10 ac 11 yn cael cyfle i ymarfer eu sgiliau arwain drwy fynychu cyrsiau hyfforddi swyddogion yng ngwersyll Glan Llyn ym misoedd Hydref a Chwefror. Mae hyn yn brofiad da iddynt yn enwedig os ydynt yn bwriadu gweithio ym maes Gweithgaredd Awyr Agored neu gyda phlant a phobl ifanc yn y dyfodol.

 

 

 

Clybiau

 

image

Gweithgareddau Ysgol y Môr - cliciwch yma

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru